ประชุมชี้แจงการบริหารงานพัสดุภาครัฐในโรงเรียนขนาดเล็ก

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปตามระเบียบของทางราชการช่วยให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของโรงเรียน รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและบริหารพัสดุของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน ๖๐ คน โดยมี นางวิลาวัลย์ ตาละคำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายและผู้รับจ้างให้ที่ประชุมทราบ พร้อมตอบข้อซักถาม-สงสัย โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อช่วยลดภาระให้กับครูผู้สอน ประกอบกับช่วยลดปัญหาหรือความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ที่เกี่ยวกับการพัสดุทุกกรณี จึงได้ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน ๖๐ คน) ทั้งเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมชี้แจงและซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของโรงเรียนขนาดเล็กขึ้นมาในวันนี้ เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ้างจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุทุกกรณี