สพม.เชียงใหม่ นำเสนอการเขียนโครงการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการนำเสนอการเขียนโครงการจากผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ โดย ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร เป็นผู้วิเคราะห์โครงการ และการบูรณาการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ว่าสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ชาติ หรือไม่ พร้อมทั้งการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำเสนอแผนงานโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่