หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจการเงินบัญชีพัสดุโรงเรียน

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน         เพื่อตรวจการดำเนินงานโครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาฯ และโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โรงเรียน

นายสุชิต  ชมพูวงศ์  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้มอบหมายให้  นางสุวิชา  ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีการพัสดุการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๖ จำนวน ๘  โรงเรียน ดังนี้  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ , โรงเรียนวัดบ้านกะหาด , โรงเรียนวัดบ้านปราสาท อำเภอบ้านด่าน ,โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) , โรงเรียนบ้านกระโดนกลันทา,โรงเรียนวัดละลวด , โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร อำเภอชำนิ และโรงเรียนบ้านดงกะทิง (มิตรภาพอนุสรณ์) อำเภอบ้านด่าน (สุวิชา ทรงประโคน : ภาพ)