ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ครั้งที่ 12 /2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ครั้งที่12 /2566 โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง และมีกรรมการบางส่วนประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  โดยนางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  และนางยุพา อ้าหมาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุม โดยมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เพื่อร่วมพิจารณาการบริหารงานบุคคล ให้ดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม