โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “มะค่าเกมส์ ครั้งที่ 25”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าลี่วิทยา อ.ท่าลี่ จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “มะค่าเกมส์ ครั้งที่ 25” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด

นางเฉลิมพร ราศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู กล่าวว่า โรงเรียนท่าลี่วิทยา มุ่งเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น “เมืองแห่งสุขภาพ เมืองแห่งความสวยงาม และเมืองแห่งการเรียนรู้” ตามนโยบายของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จึงได้การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน มะค่าเกมส์ ครั้งที่ 25 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักกฎกติกาการแข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  เพื่อพัฒนาโรงเรียนท่าลี่วิทยาให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพ เมืองแห่งความสวยงาม และเมืองแห่งการเรียนรู้ และเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียน สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน มะค่าเกมส์ ครั้งที่ 25 มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๗๖๙ คน แบ่งทัพนักกีฬา ออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีชมพู สีฟ้า และสีม่วง โดยมีการแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตระกร้อ กรีฑา เปตอง บาสเกตบอล และกีฬาพื้นบ้าน

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครอง รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิเช่น หน่วยงานราชการในอำเภอท่าลี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอท่าลี่ ห้างร้าน ผู้ปกครอง ฯลฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับลูกๆ นักเรียน สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

………………………………………………

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าลี่วิทยา / รายงาน