โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  2566 ดร.ธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสุภิญญา วงศ์หาจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ให้ยุวกาชาดพัฒนาตนเอง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังนิสัย การช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเพื่อส่วนรวม ควบคู่ไปกับการศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นของตน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด เยาวชนทั่วไปและคนในชุมชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสะพานลอย  เพื่อเสริมสร้างและรณรงค์ให้สมาชิกยุวกาชาด เยาวชนทั่วไปและคนในชุมชนเห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร และเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด เยาวชนทั่วไปและคนในชุมชนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการกู้ชีพโดยการทำ PCR

………………………………………………..

นายกิตติ์วิทยา คงสุริยะพงษ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ / รายงาน