สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ (พื้นที่ภาคเหนือ) เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของระบบวิชาชีพทางการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ ณโรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : เลขานุการ ผอ.สพม.เชียงใหม่