สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมสัมมนา “การกำหนดแนวทางและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายเชษฐา  หนองเหล็ก นิติกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดีและนายจักรพงษ์  สายโส  นิติกร ปฏิบัติการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมสัมมนา “การกำหนดแนวทางและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีความหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์