ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วางแผนบริหารจัดการอัตราจ้างตำแหน่งธุรการโรงเรียน สำรวจและจัดโรงเรียนในสังกัดเป็นกลุ่ม/ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียน โดยพิจารณาจากบริบทพื้นที่หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานธุรการให้กับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ในกลุ่ม/ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียนเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่