ค่ายวิชาการ “BEST for teens in the 21st century camp” ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 09.00 น. ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ “BEST for teens in the 21st century camp” เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การัดกิจกรรมค่ายวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาการตามบริบทของตน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 3. เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและสุขภาวะทางร่างกายที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการ Active Learning สำหรับกิจกรรมค่ายวิชาการ “BEST for teens in the 21*t century camp” ประกอบด้วย 1. กิจกรรม “โจรสลัดตามล่าหาสมบัติ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. กิจกรรม “ฐานคณิตศาสตร์/ MATH IN GAME” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. กิจกรรม “Science Camp/ Coding Camp” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. กิจกรรม “A ticket to the world” ตั๋วใบเดียว เที่ยวสุดขั้ว /กิจกรรม “เรียนจีน ให้ใด้จริง” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะวู้ดบอล/ F.I.F.A Football for school Swim and Servive กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6. กิจกรรม “กฎหมายพื้นฐานก้าวหน้า มารยาทงามตา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองพิชัย” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7. กิจกรรม “Art Fun Day” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 8. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 2,300 คน