สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำริดวิทยา

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำริดวิทยา ได้พบปะ พูดคุยกับ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โดยเน้นย้ำการจัดการสภาพแวดล้อมโดยรอบของสถานศึกษา เช่น ห้องน้ำ อาคารเรียน และโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ความปลอดภัยของนักเรียน และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ทั่วถึงและเหมาะสม ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ “สิ่งแวดล้อมดี ครูดี นักเรียนดี มีความสุข” อีกทั้งชื่นชมคณะผู้บริหาร คณะครูที่ร่วมกันบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนน้ำริดวิทยาได้อย่างดียิ่ง โดยมี ว่าที่ ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา นายณัฏฐ์ ทิพย์บุญยาพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา และคณะครูโรงเรียนน้ำริดวิทยา ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ณ โรงเรียนน้ำริดวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์