ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ พ.ร.บ.การศึกษาใหม่ที่เราอยากได้

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ พ.ร.บ.การศึกษาใหม่ที่เราอยากได้ โดย นายโสภณ ซารัมย์ ประธานกรรมาธิการการศึกษา ณ หอประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายแสน           กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษาใหม่ที่เราอยากได้” โดย นายโสภณ  ซารัมย์ ประธานกรรมาธิการการศึกษา และการสัมมนาเรื่อง การกำหนดแนวทางและรับฟังสความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื่อรับฟังและเกิดความรู้ความเข้าใจ ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ผู้บรรยายพิเศษประกอบด้วยดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายปรีดา บุญเพลิง กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นางปารมี ไวจงเจริญ ธรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ฯลฯ ร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีสัมมนา ณ หอประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)