ผอ.สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

วันที่1 ธันวาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทกศ์ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ให้การต้อนรับ

ภาพ : เลขานุการ ผอ.สพม.เชียงใหม่