สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน  (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ผอ.สพท.

วันที่ 1 ตุลาคม 2566   2566 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน  (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์  ทั้งนี้ เพื่อมอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งฯ  ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 5 องค์ประกอบหลักและ 15 องค์ประกอบย่อย และส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ  เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 และนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566   โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมฯ