สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัด “อบรมพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่”

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีกิจกรรม “อบรมพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เล็งเห็น ความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่บรรจุใหม่ เพื่อเป็นการปฐมนิเทศ เสริมศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถบริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

     การอบรมฯ ในครั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ เข้าอบรมทั้งสิ้น 57 ราย แบ่งเป็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 50 ราย และผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 ราย วิทยากรและคณะทำงาน 38 ราย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 95 ราย ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์