สพฐ. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) ครั้งที่ 20

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th International Junior Science Olympaid : IJSO) โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ และนางพุทธชาต ทองกร รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th International Junior Science Olympaid : IJSO) ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2566 ขึ้น เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนจากทั่วโลก จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ถือว่าเป็น Soft skill ในการสร้าง Soft Power ในการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้การแข่งขันฯ มีผู้เข้าร่วมจาก 55 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งสิ้น จำนวน 494 คน สำหรับประเทศไทย เข้าร่วม จำนวน 1 ทีม โดยมี ผู้แทนจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 6 คน ได้แก่

1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน

3. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 คน

4. โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา จำนวน 2 คน

5. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 คน

และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จำนวน 3 คน และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 คน