การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน สนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ ได้เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน อีกทั้งคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานะ อักษรณรงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ร่วมให้กำลังใจ

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ โดยการนำของ นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๒ โรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพราะ “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมือง ปี พ.ศ. ๓๔๕๕ จัดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมาย “แนะนำชักจูงให้เด็กชาย เด็กหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพื่อจะกัน การที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเริ่มจัดงานขึ้น ใน ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน (อรุณี นิลสระคู : ภาพ)