รมช.ศธ. “สุรศักดิ์” พร้อมผู้บริหาร สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งม่วง จ.เลย พร้อมติดตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งม่วง (ภูเรือ) จ.เลย พร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารของ สพฐ. ได้แก่ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) รวมถึงผู้บริหารประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะ โดยมี นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ นายประสิทธิ์ ศรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) ศึกษาธิการประจำจังหวัดเลย ศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดเลย ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ

รมช.ศธ. กล่าวในตอนหนึ่งระหว่างการมอบนโยบายว่า ภายใต้การบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้ความสำคัญกับการศึกษา มุ่งมั่นที่จะลดภาระครูและผู้ปกครอง เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งม่วง จ.เลย พบว่าทางโรงเรียนได้มีการปฏิบัติตามนโยบายของ ศธ. โดยมุ่งเน้นการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ส่งเสริมทักษะอาชีพ ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นนักเรียนมีคุณภาพ ทั้งนี้ จากการได้รับฟังรายงานเรื่องการขาดบุคลากร อาทิ นักการภารโรง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้การกำกับของ ศธ. จะนำปัญหาเหล่านี้ไปพิจารณาเพื่อคืนบุคลากรในกลุ่มนี้ให้กับโรงเรียน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระคุณครู นอกจากนี้ ศธ. ยังเล็งเห็นเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การปรับวิทยฐานะครู รวมถึงการจัดสรรที่อยู่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะให้แก่ครู รวมถึงการลดภาระให้นักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) การผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการสอบเทียบระดับชั้น เพื่อเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียน เรียนจบแล้วมีงานทำ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

จากนั้น รมช.ศธ. ได้รับชมการนำเสนอนโยบายสู่แนวทางการปฏิบัติ การน้อมนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และนิทรรศการที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น อาทิ นิทรรศการโรงเรียนบ้านแก่งม่วง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เน้นทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย (สกร.) และนิทรรศการของสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน