สพป.เลย เขต ๒ จัดอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

วันเสาร์ที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๒  อาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการอบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตฯ ได้ดำเนินการสำรวจความประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และได้รับความสนใจตอบรับเข้ารับการอบรมตามความสมัครใจเป็นจำนวนมาก   จึงได้จัดอบรมขึ้น จำนวน  ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  รุ่นที่ ๑ ผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๗๗ คน  ซึ่งตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพและปฏิบัติตามแผนที่กำหนด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา   การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานประเมินตนเองได้ ซึ่งพิธีการ ประธานได้นำผู้เข้าอบรมขับร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ   ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก