เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” ร่วมคณะ รมว. “เพิ่มพูน” ล่วงหน้า ครม. สัญจร ปลื้มครูนักเรียนหนองคายเก่ง ความรู้ประวัติศาสตร์แน่น เน้นเรียนดี มีความสุข

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โดยมี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียร) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายนพ ชีวานันท์) ร่วมคณะ และมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดหนองคายให้การต้อนรับ

รมว.ศธ. พร้อมด้วย เลขาธิการ กพฐ. ได้เยี่ยมชมการนำเสนอรูปแบบการพัฒนานักเรียนตามโปรแกรม Achieving Excellence Though Learning the key skills of Management ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.เป็นเลิศทางวิชาการ 2.สื่อสารสองภาษา 3.ล้ำหน้าทางความคิด 4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ 5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีเยี่ยม โรงเรียนเป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนการสอนคุณภาพ เป็นแกนนำในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้ชื่นชมคณะครูว่ามีเทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ดี ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ สามารถทำให้นักเรียนมีความรักในการเรียนรู้ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครูประเด็นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ความรักและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ

“รมว.ศธ. ให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมการอ่าน การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย การปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติและจงรักภักดีต่อสถาบัน ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้ สพฐ. จะจัดประกวดการเขียนเรียงความ เรื่อง “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9″ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยากให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม ถือเป็นโอกาสอันดีที่เด็กๆ จะได้ฝึกการอ่าน การสืบค้นเรื่องราวพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ เป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อปวงชนชาวไทยทุกคน จึงขอให้ทุกโรงเรียนติดตามรายละเอียดการประกวดการเขียนเรียงความดังกล่าว ที่จะประกาศในเร็ววันนี้” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว