สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตวังภูผา

ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้ ดร.กชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตวังภูผา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ประธานกรรมการสหวิทยาเขตวังภูผา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กล่าวว่า “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2455 เพื่อจุดมุ่งหมาย “แนะนำ ชักจูง ให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม  ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆเพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลาย พากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง”

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เริ่มจัดงานในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 71 และสหวิทยาเขตวังภูผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และโรงเรียนเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จึงได้จัดการแข่งขันในวันนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรในสังกัดและโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม                           

การแข่งขันในครั้งนี้ กำหนดการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2566 มีกิจกรรมทั้งหมด 181 กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 1,979 คน ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 771 คน คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จำนวน 590 คน จากโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังภูผา จำนวน 13 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวรราชวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) และโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ โดยใช้สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย

……………………………………………….

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพ 01 https://drive.google.com/drive/folders/1JQI1HddOZcKUOpOz7Rg2_j9e1N6oC-fv

ภาพ 02 https://drive.google.com/drive/folders/1m8scFY_rkuPmzG0btd5PDZyHEWtV9nJQ

ภาพ 03 https://drive.google.com/drive/folders/1s3OuAue6cizxk7QE96xU3r6gd25ydEYK