โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม.เลย หนองบัวลำภู แข่งขันทักษะภาษาจีน ภายใต้โครงการ “สะพานวัฒนธรรมจีน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤศจิกายน 2566 นางนิรามัย พลสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาจีน ภายใต้โครงการ “สะพานวัฒนธรรมจีน” เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีในการแสดงออกถึงการนำความรู้จากห้องเรียนสู่การใช้จริง กิจกรรมที่จัดขึ้นมีดังต่อไปนี้ การแข่งขันร้องเพลงจีน  การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน  การแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาจีน  การแข่งขันเตะตะกร้อขนไก่จีน และการแข่งขันวาดภาพเกี่ยวกับประเทศจีน

โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ เดียวกันเข้าร่วมแข่งขัน และยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ใกล้เคียงในอำเภอสุวรรณคูหา ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนร่วมชมนิทรรศการที่โรงเรียนได้จัดขึ้น

……………………………………………..

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ / รายงาน