ผอ.สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่แจ่ม ส่งเสริมทักษะอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่แจ่ม การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน โดยโรงเรียนแม่แจ่ม ได้สนับสนุนให้นักเรียนสืบสาน ต่อยอดอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม การทอผ้ากะเหรี่ยง ด้วยการขายสินค้าทางตรงและการขายออนไลน์ นอกจากนี้ท ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ยังให้ข้อเสนอแนะการต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ อำเภอแม่แจ่มเพื่อสร้าง soft power แก่พื้นที่และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต

ภาพ เลขานุการ ผอ.สพม.เชียงใหม่

ข่าว ศน.เกษราภรณ์