รองเลขาฯ กพฐ. “เกศทิพย์” นำทีมประชุมขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นายชนาธิป ทุ้ยแป รักษาราชการแทนผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผอ.ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการคุณภาพประจำตำบล นายศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นต้น ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยในที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ ผลสรุปข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ รูปแบบที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 20 คนลงมา รูปแบบที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาส STAND Alone รูปแบบที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส ที่จัดการสอนระดับชั้น ม.1-3 และรูปแบบที่ 4 โรงเรียนขยายโอกาส ที่จัดการสอนระดับชั้น ม.1-6 รวมถึงข้อมูล โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส ที่ทับซ้อนกับ DLTV พร้อมทั้งดำเนินการติดตาม รายงานผล และกำหนดแผนการลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าต่อไป