สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ดร.จิรวรรณ สุรเสียง ว่าที่ ร.ต.ดร.สมจิตร รอดเรือง นายพร ดังดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กรและองค์กรคุณธรรม ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุย แจ้งข้อราชการต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการศึกษา และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยทั่วไป