สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2566 รอบ 6 เดือนหลัง ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 4 ราย คือ นางสาวรสริน พันธุ ,นางสาวแพรวนภา สารกา,นางสาวนาตยา อุประ และนายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา โดยมีนางสุนิทรา พรมมล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ผู้เป็นแบบอย่าง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ดำเนินการโดยนางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะทำงาน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1