ผอ.สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่  4 ธันวาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สภาพหอพักนักเรียน ห้องน้ำหอพักนักเรียน บ้านพักครู และมอบนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การลดภาระครู บุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียน ผู้ปกครอง อีกทั้งตรวจความพร้อมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จเปิดอาคารเทพรัตน์ปัญญา  ณ โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ เลขานุการ ผอ.สพม.เชียงใหม่

ข่าว ศน.เกษราภรณ์