สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมสังเกตุการณ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ผู้อำนวยกาลุ่มนิเทศก์ ติดตามแะประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมสังเกตุการณ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ โมคูลที่ 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา 1.1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสู่ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) 1.2 การออกแบบ ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 1.3 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝ่ายจัดกิจกรรโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ณ ห้องประชุม IDT ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)