16 เขตพื้นที่ รวมพลังพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเทียบคุณภาพแข่งขันสูงด้วย DLTV

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 16 เขตพื้นที่ฯ รวมทั้งสิ้น 160 คน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เชิงประเมิน และการนิเทศเพื่อพัฒนา ใน 16 เขตพื้นที่ทดลอง รวมถึงวางแผนในการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน และการนิเทศเพื่อพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการในการดำเนินงานในเขตพื้นที่ทดลอง และปรับปรุงเครื่องมือและคู่มือการพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า ด้วยโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีจำนวนโรงเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งหมด การประชุมชี้แจงขั้นตอนการใช้รูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในภาพรวม และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในและภายนอก จึงมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง 16 เขตพื้นที่ทดลอง จะเป็นตัวแทนของประชากรในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านการสะท้อนข้อมูล การดำเนินงานจริงในพื้นที่ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัย สู่เป้าหมายโรงเรียนคุณภาพที่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงโรงเรียนขนาดเล็ก แต่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง และสามารถเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการพัฒนาสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้

ทั้งนี้ รู้สึกชื่นชมและมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเขตพื้นที่ทดลองทั้ง 16 เขต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่พร้อมจะขับเคลื่อนในการพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) และนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. (ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา) ที่ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมลงสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง

“ต้องขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความเข้มแข็งและเป็นส่วนสำคัญในการลงไปขับเคลื่อนพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อเป็นต้นแบบของ 16 เขตพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนถึง 1,452 แห่ง ที่จะเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเป็นตัวแทนที่จะบอกได้ว่าเครื่องมือนี้มีคุณภาพสะท้อนไปถึงการพัฒนาผู้เรียนและสะท้อนถึงสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม อีกทั้งเป็นภาพรวมของสะพานเชื่อมที่เข้มแข็งและยั่งยืนสามารถเป็นฐานให้กับทุกโรงเรียนได้ ขอให้ทุกคนภูมิใจที่ได้รับเลือกมาช่วยกันสร้างประโยชน์และภูมิใจว่ารากฐานที่สำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้การใช้ DLTV ซึ่งออกมาในการประเมินรูปแบบของการพัฒนาแทนการปฏิบัติจริง จะสามารถทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าหากปฏิบัติตามคู่มือจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างแน่นอน และที่สำคัญขอขอบคุณกรรมการบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ  เจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ขับเคลื่อนโครงการ ลงพื้นที่ใน 16 เขตพื้นที่ร่วมทดลอง ถอดบทเรียน ผลการใช้คู่มือการประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้การใช้ DLTV ได้อย่างเป็นรูปธรรม” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว