สพป.เลย เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

🚩วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เรื่องการอ่านออกเขียนได้ กับครูผู้สอน มาตรการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของนักเรียน ให้คำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ น่าเรียน ให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุขต่อไป ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต อ.ภูเรือ จ.เลย ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านลาดค่าง 2.โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 3.โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 4.โรงเรียนบ้านไฮตาก 5.โรงเรียนชุมชนภูเรือ 6.โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 7.โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม