สพฐ. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหารของ สพฐ. อาทิ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายอัมพร พินะสา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และ 2566 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในนามเจ้าภาพจึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ข้าราชการ (ส่วนกลาง) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ รวม 130 ราย เข้าร่วม

โดยผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 มีดังนี้

ประจำปี 2565

ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) จำนวน 1 ราย

ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 1 ราย

ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 63 ราย

ประจำปี 2566

ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) จำนวน 1 ราย

ชั้น มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 5 ราย

ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 20 ราย

ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 39 ราย

รวมผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งสิ้น 130 ราย