ผอ.สพม.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันติสุข

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันติสุข ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) โดย ดร.อัจฉรา (ผอ.สพม.เชียงใหม่) ได้เยี่ยมชมผลงานนักเรียน การดำเนินงานตามเป้าหมายหลัก 8 ประการ ของโครงการ กพด. การฝึกซ้อมนักกีฬา และได้ชื่นชม ให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร นักเรียน และนักกีฬาของโรงเรียน รวมถึงได้มอบนโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการศึกษา ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข”