สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คูเมืองจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คูเมืองจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดคูเมืองพิษณุโลก

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการฟื้นฟูคูเมืองมาตลอดปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมนำผลการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการฟื้นฟูแหล่งน้ำคูคลอง อีกทั้งการดำเนินการของ “จิตอาสา”ซึ่งในหลวง ร.10 พระราชทานโครงการ “จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสมัครสมานสามัคคี สร้างสรรค์ความดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ ไม่หวังสิ่งตอบแทน “คูเมืองพิษณุโลก”จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเพื่อประโยชน์ของคนในจังหวัดต่อไป