สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2567-2570

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อวิเคราะห์ SWOT ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ รวมถึง (ร่างสาระสำคัญ) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการดำเนินงานประจำปี และกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน โดยมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ