รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สพท. จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัย สพท. สพฐ.

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กิจกรรมที่ 1 การจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัย สพท.สพฐ. ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566 โดยมี นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.ศป.สพฐ.) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร

นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ความปลอดภัย (ศป.สพฐ ) ได้ดําเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้ 4 นิยาม 3 ป ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม 4 นิยาม คือ ภัย 4 กลุ่มภัย ได้แก่ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ และภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ส่งเสริมความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้สังคม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. อีกทั้งให้การป้องกันดูแลช่วยเหลือหรือเยียวยา ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืนให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ในการที่จะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับ โครงการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สพท. สพฐ. จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ สพท. ในการดําเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับ สพท. ในการดําเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา และเป็นแนวทางการบริหารจัดการและดําเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างสอดคล้องและเป็นระบบ โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 การจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สพท. สพฐ. ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตัน กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 2 การจัดทําคู่มือศูนย์ความปลอดภัย สพท. สพฐ. ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม2566 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตัน กรุงเทพมหานคร

และกิจกรรมที่ 3 บรรณาธิการกิจ ศป. สพท. สพฐ. ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2567 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตัน กรุงเทพมหานคร