สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 การพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการระดับโรงเรียน ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน กลั่นกรอง ตรวจสอบ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการและการกำหนดมาตรการป้องกัน ป้อมปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรมและตรวจสอบได้ จัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1


Cr. ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ