ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา

🚩วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นางเพชรี ชัยมูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวรวิพร ภูเพ็กซี่ ศึกษานิเทศก์ฯ สพป.เลย เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในการอ่านออกเขียนได้ กับครูผู้สอน มาตรการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของนักเรียน ให้คำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ น่าเรียนให้ผู้เรียนเรียนดี มีความสุขต่อไป ณ โรงเรียนบ้านโคก,โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก อ.นาแห้ว จ.เลย