สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการเสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลน โดยปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายมุ่งเน้นงบประมาณให้กับโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ ที่มีความขาดแคลนจำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและความพร้อมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น คือ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ได้แก่ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอโนนคูณ ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว