สพป.ตรัง เขต 1 ติดตามการดำเนินงาน รร.คุณภาพ ระดับประถมศึกษา ณ รร.บ้านห้วยม่วง

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 มอบหมายให้ นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.กรรภิรมย์ ทองเรือง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.สุทธิดา สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ แทน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายอนันวิทย ทองหวาน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ แทน ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายณณฐกร พิริยาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางวีระวรรณ สัตถาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงาน รร.คุณภาพ ระดับประถมศึกษา ตามองค์ประกอบ รร.คุณภาพ รวมทั้งรายการงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน 318 ล/55 ก นอกเขตแผ่นดินไหวและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ณ รร.บ้านห้วยม่วง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง