ผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารสำนักต่างๆ ของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 12/2566 ซึ่งมีศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมได้มีการพูดคุยหารือในประเด็นผลการประเมิน PISA 2022 โดยที่ประชุม กพฐ. ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการพุ่งเป้าไปที่ผลคะแนนในการประเมินเพียงอย่างเดียว ซึ่ง สพฐ. พร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากที่ประชุมเป็นอย่างดี จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุม กพฐ. ครั้งที่ 12/2566 เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการศึกษา โดยมีประเด็นหารือที่น่าสนใจ อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำระบบคลังสื่อเทคโนดลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น