โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย “กิจกรรม EP สัมพันธ์ (Effective Team Building)”

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายพงศ์ศักดิ์ สังข์ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มอบหมายให้นางสาวจิรสุดา เรืองเพ็ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม EP สัมพันธ์ (Effective Team Building) โดยมีคุณครูที่ปรึกษานักเรียนโครงการพิเศษ English Program และเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด และสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน อีกทั้งเป็นการสานสัมพันธ์น้องพี่ ร่วมกันทำกิจกรรม ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม ณ ห้องอบรม Blue Ocean อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ปชส.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย