สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่  7 ธันวาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ การใช้งานอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ อ.เมืองชัยภูมิ โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมหัวรับสัญญาณ LNB ซ่อมแซมกล่องรับสัญญาณ ปรับองศาหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งให้คำแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ DLTV