สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่  7 ธันวาคม 2566  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) วาระแรก   ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์  ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ภายใต้กรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1