สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑    เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรม การระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็น จัดทำแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อป้องปรามหรือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรม การระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็น จัดทำแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อป้องปรามหรือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระงับยับยั้งและป้องปรามการทุจริตในการดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่และติดตามและพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงาน และสร้างการมีส่วนร่วมต้านทุจริตจากทุกภาคส่วนในระดับบพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนในพื้นที่  โดยมี นายวงศกร มาระวงศ์ นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ร่วมประชุมด้วย  (วงศกร มาระวงศ์ : ภาพ)