โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา “ผลงานทัศนศิลป์โครงการ ศาสตร์ ศิลป์ ดิน สยาม”

ชมรมศิลป์สร้างสรรค์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นางสาวพรรษกร หัดประสม ม.5 และ นายธัญพิสิษฐ์ จับใจนาย ม.3 ได้รับการคัดเลือกเป็น 2 ใน 7 ผลงานเด่น รุ่นอายุ 14 – 17 ปี การประกวดผลงาน ทัศนศิลป์โครงการ ศาสตร์ ศิลป์ ดิน สยาม

จัดแสดงในนิทรรศการสืบศาสตร์ สานศิลป์ จากดินสู่ยั่งยืน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาเทิดพระเกียรติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดโดย “ศิลป์พิพัฒน์ ” ศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา มูลนิธิดั่งพ่อสอน และ “วิทยาลัยเพาะช่าง”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ภาพ/ข่าว : ปชส.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา