สพป.ราชบุรี เขต 1 อบรม”โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัสดุ ปี 2567″ รุ่น 2

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่น 2 โดยมี นางสาวจันทรา สาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ สามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด จำนวน 172 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จำนวน 344 คน ผู้บริหาร 4 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการพัสดุ จำนวน 25 คน การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 2 จำนวน 171 คน วิทยากรให้ความรู้ นางสาวณัฐยา ทรงทิมไทย คลังจังหวัดราชบุรี นางสาววันชนก ทะทอง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ และ นางสาวศลิษา ผมหอม เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1