สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566

     วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมงาน BREAK THE CORRUPTION “ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566  จังหวัดอุตรดิตถ์ กับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจงหวัดพิษณุโลก