การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ สนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน และคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสาวปลิดา พันธ์วัน นางสาวพิมพ์ลภัส ประสีระเตสังศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมให้กำลังใจ

กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ โดยการนำของ นายทองใบ สะอาดรัมย์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๐ โรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพราะ “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมือง ปี พ.ศ. ๓๔๕๕  จัดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมาย แนะนำชักจูงให้เด็กชาย เด็กหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพื่อจะกัน การที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเริ่มจัดงานขึ้น ใน ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)