สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายลดภาระโรงเรียนขนาดเล็ก

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด และการบริหารจัดการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแจ้งแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ที่เขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการแทนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน โดยบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน และบูรณาการกระบวนการลดภาระงานครูในโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว / ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ