สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมจัดงานสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 68

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงานสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2567 โดยกำหนดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม การจัดชุมนุมครู เพื่อให้ครูได้แสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชน และการศึกษาของชาติ และการจัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อเป็นการเสดงถึงความรักความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู รวมทั้งเป็นการเลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครู และผู้ปกครองที่เกี่ยวกับเด็ก ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวันครู และความภาคภูมิใจในความเป็นครู ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพ โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว / ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ